A-Main
# Voznik Klub / Ekipa Točke
1. Stevenson Briar
1002632

1